Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 68 kết quả (0.2031314 giây)
Microsoft SQL Server 2000 administrator's companion
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735610517
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6505 Định dạng: CHM
Programming server-side applications for Microsoft Windows 2000
Tác giả: Richter Jeffrey,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.269
ISBN: 0735607532
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6522 Định dạng: CHM
Programming ADO / David Sceppa
Tác giả: Sceppa David,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0735607648
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6523 Định dạng: CHM
MCSE training kit. Upgrading to Microsoft Windows 2000
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735609403
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6531 Định dạng: CHM
Designing for scalability with Microsoft Windows DNA
Tác giả: Sundblad Sten,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735609683
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6532 Định dạng: CHM
Inside Microsoft SQL Server 2000
Tác giả: Delaney Kalen,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735609985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6534 Định dạng: CHM
MCSE training kit. Microsoft Windows 2000 active directory services
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 0735609993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6535 Định dạng: CHM
Programming distributed applications with COM+ and Microsoft Visual Basic 6.0
Tác giả: Pattison Ted,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 073561010X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6536 Định dạng: CHM
Inside server-based applications
Tác giả: Reilly Douglas J,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.2769
ISBN: 1572318171
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6556 Định dạng: CHM
MCSE training kit. Microsoft Windows 2000
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 1572319011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6561 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục