Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
The role of the immune system in the pathogenesis of diabetic complications
Tác giả: Maria Lopes-Virella, Gabriel Virella
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Immune System Modeling and Analysis
Tác giả: Carmen Molina-Paris, Michal Or-Guil, Miles Davenport, Ramit Mehr, Rob J De Boer, Veronika Zarnitsyna
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
How the immune system works
Tác giả: Lauren Sompayrac
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: John Wiley Sons Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Bacterial Exotoxins: How bacteria fight the immune system
Tác giả: Inka Sastalla, Denise M Monack, Katharina F Kubatzky
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Immune Cell Interactions with Target Cells in Physiological and Pathological Conditions of the Nervous System
Tác giả: Antje Kroner, Antje Kroner, Sven G Meuth, Sven G Meuth, Craig Stephen Moore, Craig Stephen Moore
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
In defense of self : how the immune system really works
Tác giả: William R Clark
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Basic immunology : functions and disorders of the immune system
Tác giả: Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Immunobiotics: Interactions of Beneficial Microbes with the Immune System
Tác giả: Haruki Kitazawa, Julio Villena
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Interaction of Nanomaterials with the Immune System: Role in Nanosafety and Nanomedicinenanomedicine
Tác giả: Paulo Bonan, Diana Boraschi, Eliton S Medeiros, Lucio R C Castellano, Paola Italiani
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lecture notes, Immunology
Tác giả: Ian Todd, Gavin Spickett
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục