Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
A defense of Hume on miracles
Tác giả: Robert J Fogelin
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, c2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  212
 
Healer : Reception of Jesus as healer during Early Christianity and Today
Tác giả: Zorodzai Dube, Richard Bariu, Zorodzai Dube, Zorodzai Dube, Loreen Maseno, Hlulani Mdingi, Jesse Mugambi, Rose Nyirimana, Elliot Tofa, Manus Chris Ukachukwu, Andries G van Aarde, Andries G van Aarde
Xuất bản: Durbanville: AOSIS, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Biblical Theology of Life in the Old Testament
Tác giả: Albert J Coetsee, Willem Boshoff, Robin G Branch, Albert J Coetsee, Albert J Coetsee, David G Firth, Gideon R Kotzé, Paul P Krüger, SD Snyman, Chris van der Walt, Hans JM van Deventer, Heculaas F van Rooy, Francois P Viljoen, Francois P Viljoen, Francois P Viljoen, JM Vorster, JM Vorster
Xuất bản: Durbanville: AOSIS, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The extraordinary in the ordinary : seven types of everyday miracle
Tác giả: Donald A Crosby
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  202.117
 
Not the impossible faith : why Christianity didn't need a miracle to succeed
Tác giả: Richard Carrier
Xuất bản: United States: Lulucom, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  232.96
 
Our Lady of the Nations : apparitions of Mary in twentieth-century Catholic Europe
Tác giả: Chris Maunder
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  232.91
 
De panes y sermones : el milagro de los "panecitos" de Santa Teresa
Tác giả: Martha Lilia Tenorio
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Linguisticos y Literarios, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  308
 
Wonderful to relate : miracle stories and miracle collecting in high medieval England
Tác giả: Rachel Koopmans
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục