Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 145 kết quả
Skin : a natural history
Tác giả: Nina G Jablonski
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.79
 
Skin : a natural history
Tác giả: Nina G Jablonski
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.79
 
Common skin diseases
Tác giả: Ronald Marks, Richard Motley
Xuất bản: London: Arnold, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Dermatopathology
Tác giả: Dirk M Elston, Tammie Ferringer
Xuất bản: Philadelphia: Saunders Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.507
 
Dermatopathology : diagnosis by first impression
Tác giả: Christine J Ko, Ronald J Barr
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Ames Iowa: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WR 17
 
Dermatopathology
Tác giả: Klaus J Busam
Xuất bản: Philadelphia: SaundersElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.507
 
Rook's textbook of dermatology
Tác giả: Jonathan Barker, Tanya Bleiker, Robert Chalmers, Daniel Creamer, C Griffiths
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Lever's histopathology of the skin
Tác giả: Walter Frederick Lever, David E Elder
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Atlas of mesotherapy in skin rejuvenation [electronic resource]
Tác giả: Antonella Tosti, Maria Pia De Padova
Xuất bản: London Boca Raton: Informa Healthcare Distributed in North and South America by Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Common skin diseases
Tác giả: Ronald Marks, Ronald Marks, Richard Motley
Xuất bản: London: Arnold, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục