Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Design, fabrication, properties, and applications of smart and advanced materials
Tác giả: Xu Hou
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Encyclopedia of materials, parts, and finishes
Tác giả: Mel M Schwartz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Encyclopedia of smart materials
Tác giả: Mel M Schwartz
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Self-healing materials [electronic resource] : fundamentals, design strategies, and applications
Tác giả: Swapan Kumar Ghosh
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Smart materials for advanced environmental applications
Tác giả: Peng Wang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Responsive materials and methods : state-of-the-art stimuli-responsive materials and their applications
Tác giả: Hisayoshi Kobayashi, Ashutosh Tiwari
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.192
 
Frontiers in Materials: Rising Stars
Tác giả: Nicola Maria Pugno, Sheikh A Akbar, Sheikh A Akbar, Diego Cazorla-Amoros, Diego Cazorla-Amoros, Jie-Sheng Chen, Jie-Sheng Chen, Seung-Bok Choi, Seung-Bok Choi, Jinn P Chu, Jinn P Chu, Liming Dai, Liming Dai, Krisztian Kordas, Krisztian Kordas, Nicola Maria Pugno, Alessandro Pegoretti, Alessandro Pegoretti, John L Provis, John L Provis, Guang-Ling Song, Guang-Ling Song, Lothar Wondraczek, Lothar Wondraczek
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Smart Materials in Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Materials Research Express
Tác giả:
Xuất bản: : IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Carbon-Based Smart Materials
Tác giả: Constantinos A Charitidis, Constantinos A Charitidis, Dimitrios A Dragatogiannis, Dimitrios A Dragatogiannis, Elias P Koumoulos, Elias P Koumoulos
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục