Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Studies in Area Linguistics
Tác giả: Hans Kurath
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Afro-Bolivian Spanish Determiner Phrase : A Microparametric Account
Tác giả: Sandro Sessarego
Xuất bản: Columbus: The Ohio State University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  496.4
 
Zur Vitalitaet slavischer Idiome in Deutschland
Tác giả: Jörn Achterberg
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Die tschechischen Kontaktwoerter in der slovakischen Sprachpraxis und in der zeitgenoessischen Slovakistik
Tác giả: Martina Gazdíková
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.87249186
 
Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch
Tác giả: Stefan Michael Newerkla
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.86
 
Mehrsprachigkeit im Spiegel des Buchdrucks: Das spanische Italien im 16. und 17. Jahrhundert
Tác giả: Tina Ambrosch-Baroua
Xuất bản: Cologne: Modern Academic Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  417.7
 
Studies in Area Linguistics
Tác giả: Hans Kurath
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  427.973
 
1

Truy cập nhanh danh mục