Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 170 kết quả
Municipal and Industrial Waste Disposal
Tác giả: Xiao-Ying Yu, Xiao-Ying Yu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances in Spatial Planning
Tác giả: Jaroslav Burian, Jaroslav Burian
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  B
 
GIS in Sustainable Urban Planning and Management : A Global Perspective
Tác giả: Martin van Maarseveen, Johannes Flacke, Johannes Flacke, Javier Martinez, Javier Martinez, Martin van Maarseveen
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Narrative in Urban Planning A Practical Field Guide
Tác giả: Lieven Ameel, Barbara Buchenau, Jens Martin Gurr
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Participatory Research and Planning in Practice
Tác giả: Janez Nared, David Bole, David Bole, Janez Nared
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
European Planning History in the 20th Century : A Continent of Urban Planning
Tác giả: Max Welch Guerra, Abdellah Abarkan, Abdellah Abarkan, María A Castrillo Romón, María A Castrillo Romón, Martin Pekár, Martin Pekár, Max Welch Guerra
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.1216094
 
Taking English Planning Law Scholarship Seriously
Tác giả: Maria Lee, Carolyn Abbot, Carolyn Abbot, Maria Lee
Xuất bản: London: UCL Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cities and Affordable Housing : Planning, Design and Policy Nexus
Tác giả: Sasha Tsenkova, Sasha Tsenkova
Xuất bản: : Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.5
 
Waste Management
Tác giả: Er Sunil Kumar, Er Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Integrated Waste Management : Volume II
Tác giả: Sunil Kumar, Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục