Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Waste Management
Tác giả: Er Sunil Kumar, Er Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Integrated Waste Management : Volume II
Tác giả: Sunil Kumar, Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851
 
Management of Organic Waste
Tác giả: Sunil Kumar, Ajay Bharti
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.445
 
Biogas
Tác giả: Sunil Kumar, Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Textbook of immunology
Tác giả: Sunil Kumar Mohanty, K Sai Leela
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee Brothers Medical Pub, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Kinematics, dynamics, and design of machinery
Tác giả: Kenneth J Waldron, Sunil Kumar Agrawal, Gary L Kinzel
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.81
 
Air Quality : Monitoring and Modeling
Tác giả: Sunil Kumar, Rakesh Kumar, Rakesh Kumar, Sunil Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  915.694
 
Demystifying Internet of Things Security : Successful IoT Device/Edge and Platform Security Deployment
Tác giả: Sunil Cheruvu, Anil Kumar, Ned Smith, David M Wheeler
Xuất bản: Berkeley CA: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Demystifying Internet of Things Security [electronic resource] : Successful IoT Device/Edge and Platform Security Deploy...
Tác giả: Sunil Cheruvu, Anil Kumar, Ned Smith, David M Wheeler
Xuất bản: Berkeley CA: Apress Imprint Apress, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục