Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Dây rừng và chim thú ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Chân dung một làng quê Vân Hòa thuở ấy
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Thời gian trong ca dao
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chất biển trong văn hóa ẩm thực Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Sổ tay các từ phương ngữ Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Đá trong đời sống văn hóa dân gian ở Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Đất Phú trời Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Việc làm nhà quê tại Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Văn hóa sông nước Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghề đan đát ở vùng thôn quê huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục