Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Windows 7 plain & simple [electronic resource]
Tác giả: Jerry Joyce
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows 7 plain & simple
Tác giả: Jerry Joyce, Marianne Moon
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows 7 : administrator's pocket consultant
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Microsoft Windows Server 2003 administrator's companion
Tác giả: Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Microsoft Windows server 2008 resource kit
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows 7 resource kit
Tác giả: Mitch Tulloch
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
MCSA/MCSE self-paced training kit (exam 70-270) : installing, configuring, and administering Microsoft Windows XP profes...
Tác giả: Walter J Glenn, Anthony Northrup
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows server 2008 Active Directory resource kit
Tác giả: Stan Reimer
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows administration resource kit : productivity solutions for IT professionals
Tác giả: Dan Holme
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
I. M. Wright's "Hard code" [electronic resource] : a decade of hard-won lessons from Microsoft
Tác giả: Eric Brechner
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục