Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 82 kết quả
Tác phẩm chính luận báo chí : sách chuyên khảo
Tác giả: Trần Thế Phiệt
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thuật làm báo : sách thực hành
Tác giả: Trần Dzĩ Hạ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
Tác giả: Hồ Xuân Mai
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Econospinning : How to Read Between the Lines When the Media Manipulate the Numbers
Tác giả: Gene Epstein
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
War Made Easy : How Presidents And Pundits Keep Spinning Us To Death
Tác giả: Norman Solomon
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Hơn cả tin tức tương lai của báo chí = beyond news the future of journalism
Tác giả: Mitchell Stephens, Hiếu Trung, Kim Phượng, Dương Hiếu
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Crisis Reporters, Emotions, and Technology [electronic resource] : An Ethnography
Tác giả: Kotišová Johana
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.4
 
British Media Coverage of the Press Reform Debate [electronic resource] : Journalists Reporting Journalism
Tác giả: Binakuromo Ogbebor
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Digital Material : Tracing New Media in Everyday Life and Technology
Tác giả: Joost Raessens, Sybille Lammes, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer, Mirko Tobias Schäfer, Marianne van den Boomen, Marianne van den Boomen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Putting a Face on It : Individual Exposure and Subjectivity in Journalism
Tác giả: Birgitte Kjos Fonn, Yngve Benestad Hågvar, Yngve Benestad Hågvar, Harald Hornmoen, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clark, Nathalie Hyde-Clark, Birgitte Kjos Fonn
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 

Truy cập nhanh danh mục