Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 30 kết quả
Some critical questions in biological physics : a guided tour around the bugbears
Tác giả: Tom A Waigh
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Lý sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Single molecule biophysics and poisson process approach to statistical mechanics
Tác giả: Susanta K Sarkar
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Introduction to biological physics for the health and life sciences
Tác giả: Kirsten Franklin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biomimetics in photonics
Tác giả: Olaf Karthaus
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biological Electron Microscopy [electronic resource] : Theory, Techniques, and Troubleshooting
Tác giả: Michael J Dykstra, Laura E Reuss
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Basic Confocal Microscopy [electronic resource]
Tác giả: W Gray (Jay) Jerome, Robert L Price
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biophysics for beginners : a journey through the cell nucleus
Tác giả: Helmut Schiessel
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Motor proteins and molecular motors
Tác giả: Anatoly B Kolomeisky
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biophysics for dummies
Tác giả: Kenneth John Ernest Vos
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 

Truy cập nhanh danh mục