Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 30 kết quả
The Oracle Universal Content Management Handbook [electronic resource]
Tác giả: Dmitri Khanine
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing Limited, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Annual Editions Geography
Tác giả: Gerald Pitzl
Xuất bản: Boston: McGrawHill Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
ERP : A-Z implementer's guide forr success
Tác giả: Travis Anderegg
Xuất bản: USA: Resource, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
ARIS - Business Process Modeling [electronic resource]
Tác giả: August-Wilhelm Scheer
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Managing Information Systems [electronic resource] : Ten Essential Topics
Tác giả: Jun Xu, Mohammed Quaddus
Xuất bản: Paris: Atlantis Press Imprint Atlantis Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.05
 
Benchmarking Transaction and Analytical Processing Systems [electronic resource] : The Creation of a Mixed Workload Benc...
Tác giả: Anja Bog
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
BPM - Driving Innovation in a Digital World [electronic resource]
Tác giả: Theresa Schmiedel, Jan vom Brocke
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Advanced Digital Auditing [electronic resource] : Theory and Practice of Auditing Complex Information Systems and Techno...
Tác giả: Egon Berghout, Bert-Jan Butijn, Mona de Boer, Rob Fijneman, Lennard Hendriks
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.05
 
How to go digital : practical wisdom to help drive your organization's digital transformation
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge Massachusetts London England: MIT Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.05
 
Cisco Unity connection
Tác giả: David Schulz
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 

Truy cập nhanh danh mục