Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 92 kết quả (0.5799592 giây)
What Is Thought?
Tác giả: Baum Eric B,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780262310574
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Representation and reality
Tác giả: Putnam Hilary,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262161087
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On the contrary : critical essays, 1987-1997
Tác giả: Churchland Paul M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262032546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neither brain nor ghost : a nondualist alternative to the mind-brain identity theory
Tác giả: Rockwell W Teed,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262681676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Naturalizing the mind
Tác giả: Dretske Fred I,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262271974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mind in a physical world : an essay on the mind-body problem and mental causation
Tác giả: Kim Jaegwon,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262277107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mental reality
Tác giả: Strawson Galen,
Thông tin xuất bản: Sl : sn ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262284499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brainchildren : essays on designing minds
Tác giả: Dennett D C,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262271494
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mental reality
Tác giả: Strawson Galen,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262259222
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Radicalizing enactivism : basic minds without content
Tác giả: Hutto Daniel D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262312174
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục