Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.3499921 giây)
Chapter Introduction to CKIP Parts of Speech System
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Appendix VI: A Complete List of Parts of Speech in Mandarin Chinese
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Appendix V: Sample Segmented Text [Ya(Elegant) Level]
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Appendix VII: A Complete Table of Localizers
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter V: Verbs
Tác giả: ChuRen Huang,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter N: Content Words
Tác giả: ChuRen Huang,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter D: Adverbs
Tác giả: ChuRen Huang,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter P: Preposition
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter C: Conjunction
Tác giả: ChuRen Huang,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter A: Non-Predicative Adjectives
Tác giả: ChuRen Huang,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục