Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Cats in May elektronisk ressurs
Tác giả: Doreen Tovey
Xuất bản: Chichester: Summersdale, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  828.91407
 
A concise companion to psychoanalysis, literature, and culture
Tác giả: Laura Marcus, Laura Marcus, Ankhi Mukherjee
Xuất bản: Chichester: WileyBlackwell, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9353
 
Voice & speaking skills for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Judy Apps
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
White papers for dummies
Tác giả: Gordon Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.06665
 
A companion to American literature and culture
Tác giả: Paul Lauter
Xuất bản: Chichester Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
A companion to Terence
Tác giả: Antony Augoustakis, John E Thorburn, Ariana Traill
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  872.01
 
A history of modern drama. Volume II : 1960-2000
Tác giả: David Krasner
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.2
 
Phenomenal Shakespeare
Tác giả: Bruce R Smith
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
A companion to Ovid
Tác giả: Peter E Knox
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  871
 
Ovid
Tác giả: Katharina Volk
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  871
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục