Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Costa Rica for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Eliot Greenspan
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2860452
 
Organizing do-it-yourself for dummies
Tác giả: Sandra Munson
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.7
 
Computers for seniors for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160846
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Sustainable landscaping for dummies
Tác giả: Owen E Dell
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  712.3
 
BuddyPress for dummies
Tác giả: Lisa Sabin-Wilson
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Digital portrait photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Study skills for dummies
Tác giả: Doreen Du Boulay
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.170281
 
Anger management for dummies
Tác giả: W Doyle Gentry
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.47
 
Resumes for dummies
Tác giả: Joyce Lain Kennedy
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.142
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục