Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital photographic capture
Tác giả: Glenn Rand, Robert Davis, David Litschel
Xuất bản: Oxford: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
GIMP 2.6 for photographers [electronic resource] : image editing with open source software
Tác giả: Klaus Goelker, Thomas Barkley
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Professional portrait retouching techniques for photographers using Photoshop [electronic resource]
Tác giả: Scott Kelby
Xuất bản: Berkeley Calif: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Photography for kids! [electronic resource] : a fun guide to digital photography
Tác giả: Michael Ebert, Sandra Abend, David Schlesinger
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Real world digital photography [electronic resource]
Tác giả: Katrin Eismann, Seán Duggan, Ti Grey
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
101 quick and easy secrets for using your digital photographs [electronic resource]
Tác giả: Matthew Bamberg
Xuất bản: Boston MA: Course Technology PTRCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Simply digital photography
Tác giả: Ro Sheppard
Xuất bản: USA: John Wiley and Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Irreverent photo tools for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Steve Weinrebe
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
The wild side of photography [electronic resource] : unconventional and creative techniques for the courageous photograp...
Tác giả: Cyrill Harnischmacher
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục