Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Napoleon Bonaparte : leadership, strategy, conflict
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.05092
 
Spanish Civil War tanks : the proving ground for Blitzkrieg
Tác giả: Steve Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7
 
Fiat CR.32 aces of the Spanish Civil War
Tác giả: Alfredo Logoluso
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.08148
 
The Mongol invasions of Japan, 1274 and 1281
Tác giả: Stephen R Turnbull, Richard Hook
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The Cockleshell raid : Bordeaux 1942
Tác giả: Ken Ford, Howard Gerrard, Mariusz Kozik
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.542147144
 
The forts of colonial North America : British, Dutch, and Swedish colonies
Tác giả: René Chartrand, Donat Spedaliere
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010 c201
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.70973
 
The Northern Ireland troubles : Operation Banner, 1969-2007
Tác giả: Aaron Edwards
Xuất bản: Oxford UK Long Island City NY: Osprey Pub, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.60824
 
Forts of the American Frontier 1776-1891 : California, Oregon, Washington, and Alaska
Tác giả: Ron Field, Adam Hook
Xuất bản: Botley Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.1979
 
1

Truy cập nhanh danh mục