Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3771 kết quả
Advances in Transport Phenomena 2011
Tác giả: Liqiu Wang
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Social network-based recommender systems
Tác giả: Daniel Schall
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.56
 
Decarbonising cities : mainstreaming low carbon urban development
Tác giả: Vanessa Rauland, Peter Newman
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Vertical root fractures in dentistry
Tác giả: Eyal Rosen, Aviad Tamse, Igor Tsesis
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.6342
 
Carbon nanomaterials as adsorbents for environmental and biological applications
Tác giả: Fernando Machado, Carlos Pérez Bergmann
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.115
 
Polymeric hydrogels as smart biomaterials
Tác giả: Susheel Kalia
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.2254
 
Restoration of root canal-treated teeth : an adhesive dentistry perspective
Tác giả: Jorge Perdigão
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.6342059
 
Flexible and stretchable electronic composites
Tác giả: Mariam Al-Ali AlMa'adeed, Deepalekshmi Ponnamma, Kishor Kumar Sadasivuni, Sabu Thomas, Chaoying Wan
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
The education systems of Europe
Tác giả: Wolfgang Hörner
Xuất bản: Cham: SpringerReference, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.94
 
Brain asymmetry and neural systems : foundations in clinical neuroscience and neuropsychology
Tác giả: David W Harrison
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục