Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The colors of childhood : separation-individuation across cultural, racial, and ethnic differences
Tác giả: Salman Akhtar, Selma Kramer
Xuất bản: Northvale NJ: Jason Aronson, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
The therapist's emotional survival : dealing with the pain of exploring trauma
Tác giả: Stuart D Perlman
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
The psychotherapist as healer
Tác giả: T Byram Karasu
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
Vulnerable moments : deepening the therapeutic process
Tác giả: Martin S Livingston
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
A primer of clinical interpretation
Tác giả: Philip F D Rubovits-Seitz
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 460
 
Psychotherapy : the art of wooing nature
Tác giả: Sheldon Roth
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
The psychology of beauty : creation of a beautiful self
Tác giả: Ellen Sinkman
Xuất bản: Northvale NJ: Jason Aronson, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.91
 
Violent attachments
Tác giả: J Reid Meloy
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
1

Truy cập nhanh danh mục