Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Microsoft OneNote 2010 plain & simple
Tác giả: Pete Weverka
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Visual C# 2012 step by step
Tác giả: John Sharp
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Enterprise web development
Tác giả: Yakov Fain
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Microsoft Excel 2013 : step by step
Tác giả: Curtis Frye
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Windows 8.1 step by step
Tác giả: Ciprian Adrian Rusen, Joli Ballew
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Programming Microsoft ASP.NET MVC
Tác giả: Dino Esposito
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Switching to the MAC [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Programming Windows 8 applications with C# [electronic resource]
Tác giả: Matthew Baxter-Reynolds
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Exam ref 70-483 : programming in C#
Tác giả: Wouter de Kort
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
PMP rapid review
Tác giả: Sean Whitaker
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404076
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục