Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Disease selection : the way disease changed the world
Tác giả: Roger Webber
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA: CABI, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1969
 
Religious tourism and pilgrimage management : an international perspective
Tác giả: Kevin A Griffin, Razaq Raj
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA: CABI, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  203.51
 
Biological control programmes in Canada, 2001-2012 [electronic resource]
Tác giả: David Roy Gillespie, P G Mason
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA: CABI, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.7
 
Biological control programmes in Canada, 2001-2012
Tác giả: David Roy Gillespie, P G Mason
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA: CABI, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.7
 
The human microbiota and microbiome
Tác giả: Julian Marchesi
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA USA: CABI, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Biotechnology of major cereals
Tác giả: Huw D Jones
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA USA: CABI, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  SB 106.B56
 
Strawberry : growth, development and diseases
Tác giả: Amjad M Husaini, Davide Neri
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Boston MA USA: CABI, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.75
 
1

Truy cập nhanh danh mục