Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Animal rights
Tác giả: Sherry Clifford J
Xuất bản: : ABCCLIO, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  179.3
 
Domestic violence
Tác giả: McCue Margi Laird
Xuất bản: : ABCCLIO, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  362.8292
 
Encyclopedia of modern separatist movements
Tác giả: Tom Cheetham, Christopher Hewitt
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  305.8
 
British political leaders
Tác giả: Keith Laybourn
Xuất bản: : ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  941.009
 
Encyclopedia of prisoners of war and internment
Tác giả: William Jonathan Franklin Vance
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  355.1
 
Encyclopedia of prophecy
Tác giả: Geoffrey Ashe
Xuất bản: : ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  133.3
 
Food safety
Tác giả: Nina Redman
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  363.19
 
Encyclopedia of folk heroes
Tác giả: Graham Seal
Xuất bản: : ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  398.03
 
American religions
Tác giả: J Gordon Melton
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  200.973
 
Gadgets and necessities
Tác giả: Pauline Webb
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  683.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục