Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0468933 giây)
Black holes : proceedings of the Space Telescope Science Institute Symposium, held in Baltimore, Maryland, April 23-26, 2007
Tác giả: 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 523.8875
 
A decade of extrasolar planets around normal stars : proceedings of the Space Telescope Science Institute symposium, held in Baltimore, Maryland, May 2-5, 2005
Tác giả: 
Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 523.24
 
Co-producing and co-designing
Tác giả: Glenn Robert
Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press THIS Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 362.1068
 
The positive deviance approach
Tác giả: Ruth Baxter
Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press THIS Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 362.1068
 
Co-producing and co-designing
Tác giả: Glenn Robert
Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press THIS Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 362.1068
 
The positive deviance approach
Tác giả: Ruth Baxter
Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press THIS Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 362.1068
 
Microbiology in action
Tác giả: J Heritage
Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press in association with the Institute of Biology, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
1

Truy cập nhanh danh mục