Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 150 kết quả
The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul : Translating and interpreting, 1848-1918
Tác giả: Michaela Wolf
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.449436
 
Writing(s) at the Crossroads
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Loan Phonology
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Language-Learner Computer Interactions
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  418,00785
 
Developing, Modelling and Assessing Second Languages
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Cognition, Language and Aging
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  408.46
 
A Gender-based Approach to Parliamentary Discourse
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  328.46800141
 
Language Dispersal Beyond Farming
Tác giả: Martine Robbeets, Martine Robbeets, Alexander Savelyev, Alexander Savelyev
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  417,7
 
Language Planning as Nation Building : Ideology, policy and implementation in the Netherlands, 1750-1850
Tác giả: Gijsbert Rutten
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.449492
 
Moving Ourselves, Moving Others
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục