Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 220 kết quả (0.0312518 giây)
Cognitive English grammar
Tác giả: Günter Radden
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 415
 
English grammar : a function-based introduction
Tác giả: Talmy Givón
Amsterdam Philadelphia: J Benjamins Pub Co, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.2
 
An introduction to the grammar of English
Tác giả: Elly van Gelderen
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.2
 
A theory of syntax for systemic functional linguistics
Tác giả: Robin P Fawcett
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 415
 
Current trends in contrastive linguistics : functional and cognitive perspectives
Tác giả: 
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 410
 
Contrastive functional analysis
Tác giả: Andrew Chesterman
Amsterdam Philadelphia: J Benjamin, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 410
 
The quality of literature [electronic resource] : linguistic studies in literary evaluation
Tác giả: 
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 801.95
 
Developmental psycholinguistics : on-line methods in children's language processing
Tác giả: 
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401
 
The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul : Translating and interpreting, 1848-1918
Tác giả: Michaela Wolf
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 306.449436
 
Writing(s) at the Crossroads
Tác giả: 
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 808.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục