Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Microsoft SharePoint Designer 2010 [electronic resource] : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft Expression Blend 4 step by step
Tác giả: Elena Kosinska, Chris Leeds
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol CA: Microsoft OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Programming Microsoft LINQ in Microsoft .NET Framework 4
Tác giả: Paolo Pialorsi, Marco Russo
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7782
 
Microsoft SharePoint 2010 plain & simple : learn the simplest ways to get things done with Microsoft SharePoint 2010
Tác giả: Johnathan Lightfoot, Chris Beckett
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Introducing Windows 8 [electronic resource] : an overview for IT professionals
Tác giả: Jerry Honeycutt
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft PowerPoint 2013
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL fundamentals
Tác giả: Itzik Ben-Gan
Xuất bản: Sebastopol Calif Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Microsoft Project 2010 inside out [electronic resource]
Tác giả: Teresa S Stover, Bonnie Biafore, Andreea Marinescu
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Inside Windows debugging
Tác giả: Tarik Soulami
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft Press OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục