Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
The Social Organization of the Western Apache
Tác giả:
Xuất bản: Arizona: University of Arizona Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  970.3
 
Challenging the Dichotomy : The Licit and the Illicit in Archaeological and Heritage Discourses
Tác giả: Joe Watkins, Les Field, Les Field, Cristobal Gnecco, Cristobal Gnecco, Joe Watkins
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  930.1
 
Unwanted Mexican Americans in the Great Depression
Tác giả:
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 1974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  325.2720973
 
Pachuco
Tác giả:
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  467.9791
 
Pascua
Tác giả:
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 1967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.08997
 
Spanish Colonial Tucson
Tác giả:
Xuất bản: TUCSON ARIZONA: University of Arizona Press, 1976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  979.177
 
Mexican Emigration to the United States, 1897–1931
Tác giả:
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 1980
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  325.2720973
 
Missionaries, Miners, and Indians
Tác giả:
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 1981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  972.00497
 
Friars, Soldiers, and Reformers
Tác giả:
Xuất bản: TUCSON ARIZONA: University of Arizona Press, 1976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  979.102
 
Ceramic Ethnoarchaeology
Tác giả: William A Longacre
Xuất bản: Tucson Arizona: University of Arizona Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  930.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục