Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Recent Advances in Fish Farms
Tác giả: Faruk Aral, Faruk Aral, Zafer Doğ, Zafer Doğ
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Sustainable Aquaculture Techniques
Tác giả: Martha Patricia Hernandez- Vergara, Carlos Ivan Perez-Rostro, Carlos Ivan Perez-Rostro, Martha Patricia Hernandez- Vergara
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Emerging Technologies, Environment and Research for Sustainable Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu, Mohammad Serajuddin, Mohammad Serajuddin
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Salmon Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.3755
 
Aquaculture - Plants and Invertebrates
Tác giả: Genaro Diarte-Plata, Ruth Escamilla-Montes
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  639.8
 
Aquaculture and the Environment - A Shared Destiny
Tác giả: Barbara Sladonja
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Aquaculture
Tác giả: Zainal Abidin Muchlisin
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  230.410924
 
Marine Ecosystems
Tác giả: Antonio Cruzado
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  577.7
 
Health and Environment in Aquaculture
Tác giả: Reinaldo J Silva, Edmir Daniel Carvalho, Gianmarco Silva David
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.4
 
Sea Urchin - From Environment to Aquaculture and Biomedicine
Tác giả: Maria Agnello
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  912.75935
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục