Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 454 kết quả
American Homes
Tác giả: Ryan Ridge
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  818.6
 
A Heart Beating Hard
Tác giả: Lauren Foss Goodman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Two Novels : Development and Two Selves
Tác giả: Bryher
Xuất bản: Madison: University of Wisconsin Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.914
 
Arc and the Sediment : a Novel
Tác giả: Christine Allen-Yazzie
Xuất bản: Logan Utah: Utah State University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Full Metal Jhacket
Tác giả: Matthew Derby
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.6
 
Roy & Me: This Is Not a Memoir
Tác giả: Maurice Yacowar
Xuất bản: Edmonton AB: Athabasca University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.54
 
Solar flares : science fiction in the 1970s
Tác giả: Andrew M Butler
Xuất bản: Liverpool: Liverpool University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.38762
 
Schelmuffsky
Tác giả: Christian Reuter, Wayne Wonderley
Xuất bản: Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Biopunk Dystopias : Genetic Engineering, Society and Science Fiction
Tác giả: Lars Schmeink
Xuất bản: Liverpool: Liverpool University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Turing : a novel about computation
Tác giả: Christos H Papadimitriou
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục