Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Principles of social psychiatry
Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Clinical manual of cultural psychiatry
Tác giả: Russell F Lim
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
From Residential Care to Supported Housing
Tác giả: Angelo Barbato, Carol Ann Harvey, Carol Ann Harvey, Angelo Barbato, Barbara D'Avanzo, Barbara D'Avanzo, Alain Lesage, Alain Lesage, Antonio Maone, Antonio Maone
Xuất bản: Basel Switzerland: Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Systematic Approaches to Mental Health Care and Promotion
Tác giả: Bach Tran, Roger C Ho, Roger C Ho, Brian James Hall, Brian James Hall, Bach Tran
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Jurnal Psikiatri Surabaya
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shared Physical Custody : Interdisciplinary Insights in Child Custody Arrangements
Tác giả: Laura Bernardi, Laura Bernardi, Dimitri Mortelmans, Dimitri Mortelmans
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  346.173
 
Phycology
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shared Physical Custody [electronic resource] : Interdisciplinary Insights in Child Custody Arrangements
Tác giả: Laura Bernardi, Dimitri Mortelmans
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục