Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Computer and information security handbook
Tác giả: John R Vacca
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington MA: Elsevier Morgan Kaufmann, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Computer and information security handbook
Tác giả: John R Vacca
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington MA: Elsevier Morgan Kaufmann, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  005.8
 
Unauthorised access : physical penetration testing for IT security
Tác giả: Wil Allsopp
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Unauthorised access : physical penetration testing for IT security teams
Tác giả: Wil Allsopp
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Advanced penetration testing : hacking the world's most secure networks
Tác giả: Wil Allsopp
Xuất bản: Indianapolis NY: John Wiley and Sons, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Hacking with Kali : practical penetration testing techniques
Tác giả: James Broad, Andrew Bindner
Xuất bản: Amsterdam Boston: Syngress an imprint of Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
BackTrack 4 : assuring security by penetration testing
Tác giả: Shakeel Ali, Tedi Heriyanto
Xuất bản: Birmingham UK: Packt, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Hacking and penetration testing with low power devices
Tác giả: Philip Polstra, Vivek Ramachandran
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierSyngress an imprint of Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Penetration testing and network defense
Tác giả: Andrew Whitaker, Daniel P Newman
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The basics of hacking and penetration testing : ethical hacking and penetration testing made easy
Tác giả: Pat Engebretson, James Broad
Xuất bản: Waltham MA: Syngress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục