Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Somebody in charge [electronic resource] ; A solution to recessions?
Tác giả: Pierr Lemieux
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.543
 
Faslnāmah-i Pizhūhish/Nāmah-i Iqtisādī
Tác giả:
Xuất bản: : Allameh Tabatabai University Press, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Equality, Freedom, and Democracy : Europe After the Great Recession
Tác giả: LEONARDO MORLINO
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Contesting Austerity : Social Movements and the Left in Portugal and Spain (2008-2015)
Tác giả: Tiago Carvalho
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940.5
 
The Great Reset : 2021 European Public Investment Outlook
Tác giả: Floriana Cerniglia, Floriana Cerniglia, Floriana Cerniglia, Francesco Saraceno, Francesco Saraceno, Francesco Saraceno, Andrew Watt, Andrew Watt, Andrew Watt
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.67252
 
The Repoliticization of the Welfare State
Tác giả: Ian McManus
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1094
 
The Repoliticization of the Welfare State
Tác giả: Ian McManus
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1094
 
1

Truy cập nhanh danh mục