Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 184 kết quả
Final Fantasy Xiii-2 : the complete official guide
Tác giả:
Xuất bản: Roseville Calif: Prima Games, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Warhammer online : age of reckoning
Tác giả: Michael Searle
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Assassin's creed : Prima official game guide
Tác giả: David S J Hodgson
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Crackdown : Prima official game guide
Tác giả: Fernando Bueno, Gary Penn
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Video games
Tác giả: Kevin Hile
Xuất bản: Farmington Hills MI: Lucent Books, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Video Games as Tools to Achieve Insight into Cognitive Processes
Tác giả: Walter R Boot
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Handbook of digital games
Tác giả: Harry Agius, Marios C Angelides
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Handbook of digital games
Tác giả: Harry Agius, Marios C Angelides
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken New Jersey: IEEE Press Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  794.8
 
Well played 1.0 : video games, value and meaning
Tác giả: Drew Davidson
Xuất bản: Pittsburgh Pa: ETC Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Uncertainty in games
Tác giả: Greg Costikyan
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  794.81536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục