Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Secret of the Dragon
Tác giả: C S Lewis, C S Lewis cm
Xuất bản: : Tom Doherty Associates, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Empire
Tác giả: C S Lewis, C S Lewis cm
Xuất bản: : New York Tor 2007, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Autonomous mobile robots [electronic resource] : sensing, control, decision-making, and applications
Tác giả: S S Ge, Frank L Lewis
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Automotive Engine Valve Recession
Tác giả: R S Dwyer-Joyce, R Lewis
Xuất bản: London: Professional Engineering Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.252
 
The Black Worker, Volume 2 : The Black Worker During the Era of the National Labor Union
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 1 : The Black Worker to 1896
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 6 : he Era of Post-War Prosperity and the Great Depression, 1920-1936
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.6396073
 
The Black Worker, Volume 8 : The Black Worker Since the AFL-CIO Merger, 1955-1980
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 3 : The Black Worker During the Era of the Knights of Labor
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Black Worker, Volume 4 : The Black Worker During the Era of the American Federation of Labor and the Railroad Brothe...
Tác giả: Ronald L Lewis, Philip S Foner, Philip S Foner, Ronald L Lewis
Xuất bản: : Temple University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.6396073
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục