Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies
Tác giả: Andy W Rathbone
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops all-in-one desk reference for dummies(r)
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops just the steps for dummies(r)
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
PCs just the steps for dummies, second edition [electronic resource]
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops for dummies(r)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Blackberry storm for dummies [electronic resource]
Tác giả: Robert Kao, Dante Sarigumba
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops for dummies(r)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
MacBook™ For Dummies®
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1

Truy cập nhanh danh mục