Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Learning Android [electronic resource]
Tác giả: Marko Gargenta
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Learning ASP.NET 3.5 [electronic resource]
Tác giả: Jesse Liberty, Dan Hurwitz, Brian MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5 [electronic resource]
Tác giả: Omar AL Zabir
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Learning ASP.NET 2.0 with Ajax
Tác giả: Jesse Liberty, Dan Hurwitz, Brian MacDonald
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly Media, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5
Tác giả: Omar AL Zabir
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, c2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Programming Microsoft ASP.NET MVC
Tác giả: Dino Esposito
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Node for Front-End Developers
Tác giả: Garann Means
Xuất bản: Sebastopol: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Developing Web Services with Java APIs for XML Using Wsdp [electronic resource]
Tác giả: Robert Hablutzel, Jerry Foster, Mick Porter
Xuất bản: San Diego Sebastopol: Elsevier Science Technology Books OReilly Media Incorporated Distributor, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
1

Truy cập nhanh danh mục