Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
New Headway (Headway ELT)
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Headway English Course
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New headway English course. Elementary teacher's book
Tác giả: Liz Soars, Amanda Maris, John Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Oxford practice grammar : with answers
Tác giả: John Eastwood
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New headway English course. Upper-intermediate
Tác giả: Liz Soars, Jo Devoy, Amanda Maris, John Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Oxford word skills. Basic : learn and practise english vocabulary
Tác giả: Ruth Gairns, Stuart Redman
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Well read : skills and strategies for reading
Tác giả: Laurie Blass
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English for aviation for pilots and air traffic controllers
Tác giả: Sue Ellis, Terence Gerighty
Xuất bản: Oxford: Oxford University press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
1

Truy cập nhanh danh mục