Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Photovoltaic solar energy generation
Tác giả: A Goetzberger, Volker U Hoffmann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Modern power systems analysis
Tác giả: Xi-Fan Wang, Malcolm Irving, Yonghua Song
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wind energy systems for electric power generation
Tác giả: M Stiebler
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Hydrogen fuel cells for road vehicles
Tác giả: Pasquale Corbo, Fortunato Migliardini, Ottorino Veneri
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Innovations in power systems reliability
Tác giả: George J Anders, Alfredo Vaccaro
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Introduction to wind energy systems : basics, technology and operation
Tác giả: Hermann-Josef Wagner, Jyotirmay Mathur
Xuất bản: Berlin London New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Physics and technology of amorphous-crystalline heterostructure silicon solar cells
Tác giả: Wilfried van Sark, Lars Korte, Francesco Roca
Xuất bản: Berlin: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Smart power grids 2011
Tác giả: Ali Keyhani, M Marwali
Xuất bản: Berlin New York: Springer, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Solar PV and wind energy conversion systems : an introduction to theory, modeling with Matlab/Simulink, and the role of ...
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
1

Truy cập nhanh danh mục