Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Botulinum Toxin Therapy Manual for Dystonia and Spasticity
Tác giả: Dirk Dressler, Raymond L Rosales
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Road Condition Estimation with Data Mining Methods using Vehicle Based Sensors
Tác giả: Johannes Masino
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Vehicle battery fires : why they happen and how they happen
Tác giả: Gregory J Barnett
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Fuel cell powered vehicles : automotive technology of the future--update
Tác giả: Daniel J Holt
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Hybrid powered vehicles
Tác giả: John M German
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and hybrid-electric vehicles. Volume 4, Braking systems and NVH considerations
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and Hybrid-Electric Vehicles:Batteries
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: : SAE,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and hybrid-electric vehicles
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Warrendale PA: Society of Automotive Engineers, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and hybrid-electric vehicles. Volume 3, Engines and powertrains
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and Hybric-Electric Vehicles:Fuel Cell Hybrid EVs
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: : SAE,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục