Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Psychologists and their theories for students
Tác giả: Kristine M Krapp
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.922
 
The Cambridge companion to Vygotsky
Tác giả: James Wertsch, Michael Cole, Harr Daniels
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
The transformative mind : expanding Vygotsky's approach to development and education
Tác giả: Anna Stetsenko
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
Aural History
Tác giả: Gila Ashtor
Xuất bản: nta Barbara California: Brainstorm Books, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  150.92
 
Aural History
Tác giả: Gila Ashtor
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
Encounters with John Bowlby : tales of attachment
Tác giả: Arturo Ezquerro
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92 150.92
 
Kant's empirical psychology
Tác giả: Patrick R Frierson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
Great psychologists as parents : does knowing the theory make you an expert?
Tác giả: David Cohen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.922
 
1

Truy cập nhanh danh mục