Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Encyclopedia of multicultural psychology
Tác giả: Yo Jackson
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Culture in mind : cognition, culture, and the problem of meaning
Tác giả: Bradd Shore
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Psychosocial Experiences of African Migrants in Six European Countries [electronic resource] : A Mixed Method Study
Tác giả: Erhabor Idemudia, Klaus Boehnke
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Cross-cultural psychology : critical thinking and contemporary applications
Tác giả: Eric Shiraev, David A Levy
Xuất bản: Boston: Allyn Bacon, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Folk psychologies across cultures
Tác giả: R Murray Thomas
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Culture's consequences : international differences in work-related values
Tác giả: Geert H Hofstede
Xuất bản: Beverly Hills Calif: Sage Publications, 1980
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  155.8
 
Tâm lý học dân tộc
Tác giả: Đỗ Long, Đức Uy
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Bài giảng tâm lý học văn hóa
Tác giả: Lê Đức Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
An invitation to cultural psychology
Tác giả: Jaan Valsiner
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
A Psychology of Liberation and Peace [electronic resource] : For the Greater Good
Tác giả: Chalmer E F Thompson
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục