Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Wisdom of the Ancient Seers
Tác giả: David Frawley
Xuất bản: : Morson Pub, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.592
 
The Gita within Walden [electronic resource]
Tác giả: Paul Friedrich
Xuất bản: Albany NY: State University of New York Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5924046
 
The Mahabharata : a modern rendering
Tác giả: Ramesh Menon
Xuất bản: New York: iUniverse Inc, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5923
 
Krishna's other song : a new look at the Uddhava Gita
Tác giả: Steven Rosen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Praeger, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5925
 
The song of the goddess : the Devī Gītā: spiritual counsel of the great goddess
Tác giả: Cheever Brown
Xuất bản: Albany: State University of New York Pres, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5925
 
The Rāmāyaṇa revisited
Tác giả: Mandakranta Bose
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5922046
 
From Laṅkā Eastwards; The Rāmāyaṇa in the Literature
Tác giả: Andrea Acri, Helen Creese, Arlo Griffiths
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  294.5922
 
Of Gods and Books. Ritual and Knowledge Transmission in the Manuscript Cultures of Premodern India
Tác giả: Florinda De Simini
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  294.592
 
The Skandapurāṇa Volume V : Adhyāyas 96 - 112. The Varāha Cycle and the Andhaka Cycle Continued
Tác giả: Peter Bisschop, Yuko Yokochi
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  294.5925
 
From Lanka Eastwards
Tác giả:
Xuất bản: : Brill, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  294.5922
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục