Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Time, Migration and Forced Immobility : Sub- Saharan African Migrants in Morocco
Tác giả: Inka Stock
Xuất bản: Bristol: Bristol University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
Crossing African Borders
Tác giả: Jordi Tomàs (dir) Cristina Udelsmann Rodrigues
Xuất bản: : Centro de Estudos Internacionais, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
Pauulu's Diaspora Black Internationalism and Environmental Justice
Tác giả: Quito Swan
Xuất bản: Gainesville FL: The United States of America, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
Hope and Uncertainty in Contemporary African Migration
Tác giả: Nauja Kleist, Nauja Kleist, Dorte Thorsen, Dorte Thorsen
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
Building a nation : Caribbean federation in the black diaspora
Tác giả: Eric D Duke
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.8096
 
Pauulu's Diaspora : Black Internationalism and Environmental Justice
Tác giả: Quito J Swan
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.8096
 
Migration in Africa : Shifting Patterns of Mobility from the 19th to the 21st Century
Tác giả: Michiel de Haas, Michiel de Haas, Ewout Frankema, Ewout Frankema
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
Migration in Africa : Shifting Patterns of Mobility from the 19th to the 21st Century
Tác giả: Michiel de Haas, Michiel de Haas, Ewout Frankema, Ewout Frankema
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  304.8096
 
1

Truy cập nhanh danh mục