Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
An assessment of the global impact of the financial crisis
Tác giả: Philip Arestis, Rogér Sobreira, José Lu Oreiro
Xuất bản: Houndmills Basingstoke New York NY: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The violence of financial capitalism
Tác giả: Christian MarazziChristian Marazzi
Xuất bản: Los Angeles CA: Semiotexte, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The financial crisis and federal reserve policy [electronic resource]
Tác giả: Lloyd Thomas
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Corporate governance failures : the role of institutional investors in the global financial crisis
Tác giả: James P Hawley, Shyam J Kamath, Andrew T Williams
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Time for a visible hand [electronic resource] : lessons from the 2008 world financial crisis
Tác giả: Stephany Griffith-Jones, José Antoni Ocampo, Joseph Stiglitz
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
In and out of crisis : the global financial meltdown and left alternatives
Tác giả: Gregory Albo, Sam Gindin, Leo Panitch
Xuất bản: Oakland Calif: PM, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Democracy under stress
Tác giả:
Xuất bản: Opladen Berlin Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The Changing Economic Geography of Globalization
Tác giả: Giovanna Vertova
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.90511
 
Democracy under stress : The global crisis and beyond
Tác giả: Ursula J van Beek, Ursula J van Beek, Edmund Wnuk-Lipinski, Edmund Wnuk-Lipinski
Xuất bản: Opladen Berlin Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The financial crisis and Federal Reserve policy
Tác giả: Lloyd Brewster Thomas
Xuất bản: New York NY: Palgrave Macmillan, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục