Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Automotive informatics and communicative systems : Principles in vehicular network and data exchange
Tác giả: Hoaqun Guo, Huaqun Guo
Xuất bản: Hershey Pa: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.312
 
Vehicular networking : Automotive applications and beyond
Tác giả: Marc Emmelmann, Bernd Bochow, C Christopher Kellum
Xuất bản: UK: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.312
 
Hệ thống giao thông thông minh trong đô thị
Tác giả: Đinh Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  388.312
 
Autonomous Vehicle and Smart Traffic
Tác giả: Sezgin Ersoy, Sezgin Ersoy, Tayyab Waqar, Tayyab Waqar
Xuất bản: London United Kingdom: InTechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  388.312
 
The safety of intelligent driver support systems : design, evaluation, and social perspectives
Tác giả: Yvonne F Barnard, Josef Krems, Ralf Risser
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.312
 
Keeping Autonomous Driving Alive
Tác giả:
Xuất bản: Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388.312
 
Keeping Autonomous Driving Alive : An Ethnography of Visions, Masculinity and Fragility
Tác giả: Göde Both
Xuất bản: Bern: Verlag Barbara Budrich, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388.312
 
Inter-Vehicle-Communications - Based on Ad Hoc Networking Principles : The FleetNet Project
Tác giả: WalterHartenstein Franz
Xuất bản: : KIT Scientific Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  388.312
 
American illuminations : urban lighting, 1800-1920
Tác giả: David E Nye
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388.312
 
Computer vision and imaging in intelligent transportation systems
Tác giả: Raja Bala, Robert P Loce, Mohan Trivedi
Xuất bản: Hoboken New Jersey London UK: Wiley IEEE Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  388.312
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục