Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4270 kết quả
Managing Cisco Network Security
Tác giả: C Tate Baumrucker, Brian Browne, Jamie Caesar, Larry Chaffin, Edgar Danielyan, Eric Knipp, Vitaly Osipov, Woody Weaver
Xuất bản: UK: Syngress, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Biotechnological Innovations in Chemical Synthesis
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: UK: Butterworth Heinemann, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.6
 
Learn OpenOffice.org Spreadsheet Macro Programming OOoBasic and Calc Automation
Tác giả: Bain Mark Alexander
Xuất bản: UK: Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
The Pear Installer Manifesto
Tác giả: Greg Beaver
Xuất bản: UK: Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Php Programming With Pear
Tác giả: Stephan Schmidt, Stefanov Stoyan, Aaron Wormus
Xuất bản: UK: Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Wordpress Complete : A Comprenensive, Step-By-Step Guide On How To Set Up, Customize, And Market Your Blog Using WordPre...
Tác giả: Hasin Hayder
Xuất bản: UK: Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Performance Analysis of Communications Networks and Systems
Tác giả: Mieghem Piet Van
Xuất bản: UK: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
The Standard ML Basis Manual
Tác giả: Emden R Gansner, John H Reppy
Xuất bản: UK: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Public Goods, Redistribution and Rent Seeking
Tác giả: Gordon Tullock
Xuất bản: UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.1
 
Smarty PHP Template Programming and Applications
Tác giả: Hasin Hayder
Xuất bản: UK: Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục