Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Encyclopedia of Russian & Slavic myth and legend
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
A Trip to Heaven and Other Stories
Tác giả: Leelawati Bhagwat
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Bokuden and the bully : a Japanese folktale
Tác giả: Stephen Krensky, Cheryl Kirk Noll
Xuất bản: Minneapolis MN: Millbrook Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Lustful maidens and ascetic kings : Buddhist and Hindu stories of life
Tác giả: Roy C Amore, Larry D Shinn
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1981
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Celtic mythology
Tác giả: Catherine Bernard
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Jack tales and mountain yarns : as told by Orville Hicks
Tác giả: Orville Hicks, Julia Taylor Ebel
Xuất bản: Boone NC: Parkway Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Inuit mythology
Tác giả: Evelyn Wolfson
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Pub, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Italian popular tales
Tác giả: Crane Thomas Frederick, Zipes Jack David
Xuất bản: : Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  398.2
 
Encyclopedia of vampire mythology
Tác giả: Theresa Bane
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Puss in Boots
Tác giả: Jerry Pinkney
Xuất bản: New York NY: Dial Books for Young Readers, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục