Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
How to Photograph the Moon and Planets with Your Digital Camera [electronic resource]
Tác giả: Tony Buick, Philip Pugh
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
Creating and Enhancing Digital Astro Images [electronic resource]
Tác giả: Grant Privett
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
How to Photograph the Moon and Planets with Your Digital Camera elektronisk ressurs
Tác giả: Tony Buick
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
The 100 Best Targets for Astrophotography [electronic resource] : A Monthly Guide for CCD Imaging with Amateur Telescope...
Tác giả: Ruben Kier
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
Deep-Sky Video Astronomy [electronic resource]
Tác giả: Steve Quirk, Steve Massey
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
Astrophotography
Tác giả: Thierry Legault
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
Introduction to digital astrophotography : imaging the universe with a digital camera
Tác giả: Robert Reeves
Xuất bản: Richmond VA: WillmannBell, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.63
 
1

Truy cập nhanh danh mục